home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaystalesportrait of an artistbibliographycurrent issue books Current Issue

in Pangasinense


Sonnets from Malagilion: Soniton Pangasinan
by Santiago Bergantinos Villafania

Sonito 4
(para ed si Carlos Bulosan)

Say America oala ed puso
aya so masimoon a kuan mo
insulat mo ed terter na linget
ya nagmaliw a nyibi ed betel
so kipapasen ya asagmakan
da’ra’y kailin ag la linmingaw
dia ed banoa ran nanlalapuan

Say America oala ed puso
malinlinew a kuan mo kaili
pantog so ngaran mo ed biek taew
inmaoet balet so dilam agi
nayarin nagtelan met so olum
ta alingoanan mo’y nanlapuan
pinablin luyag na Kaboloan

sonito 8
(para ed si Rio Alma)

manantandag ed sikara’y mata
na adarna ya oala ed sokong
mapalayug a simbaoa na ley
imahi’y atagey a kalarkar

tan sikaran manmomolimoli
na kanonotan da ed kaoalan
akateoek iran mamebetag
na olu ra lapu’d kanepegan

no napaamo la’y getman musia
insan ira ondalan ed apoy
tan dia ed aoiran na balikas
no iner pigpiga’ra’y napili

mangunan milaslasan naani
ed kapara da ‘ran umaanlong

sonito 24

bineltang ko’y nalgep a karsada
ed kaksila’y beyebey tan dagem
amasnuk langon la ‘ra’y dinidyus
ed labas la’y petang na santiagew

teoek a binegtew so dagupan
tan anggapo’y langala na matan
onlinggis ed saray mabinbinta
tan masalindak iran bibii

onya la manaya iyan baley
anggan angga ed aoak la’y delap
oala nin siansia ira’y laoanan
ono pampam a makpel onkioas

ag la komun onsabi so agew
ya unuran la lamet na sulpur

sonito 25

sakey a banaoen so pinmaoay
ed tamoro’y ambalangan dragon
unaan ya angetket dia’d Guandong
tinmayak so samal to ed Hongkong

dia’d peles to akablos a tampol
ed apatiran sokong na mundo
dia’d sibeg to dakel so totoon
kinmapoy tan naandi ed bilay

ayan banaoen sakey ya ari
abangon ed abot ya pangaoan
onong ed Masanton Kasulatan
atalo nen Mikail nen saman

aya lama’y kumapat ya ayep
tongtong da’ra’y oala’y kakabatan

sonito 43
Talamasin (Bolinao), 1324

onong ed sulsulat nen Batuta
anengneng to’y dali’y Tawalisi
no iner nanuley si Urduja
ya kinalakia’y Kaboloan

oala met so sakey ya istorya
onong ed say praylin Italianon
si Odorico na Pordenone
ya ambasador tan misionario

luga’y baloto paunla’d Tsina
nen asabat da’y maksil a bagyo
sinmakbit ira ed Talamasin
ya panaarian nen Dalisay

diman agaoa’y Masanton Misa
para’d saray bilay ya asalba

© Santiago Bergantinos Villafania
     sketch by Waway Linsahay Saway

back to toptop | about the authorpowered by
FreeFind

JULIA "MATOK"
DUGAYEN
Ay Saliddummay
O Ay Ay

Kayngan Man Dit
Oyayo


FLORENTINO
H. HORNEDO
Anu Kapipahavas Da
Nu Adipasayaw

with JUANA
CATALUNA
Mapaw Ako na Kanu
Napnu du Vakag a
Dinahuris


ANTOON POSTMA
Home
Traveling
Hospitality and
Friendship


ESTELITO BAYLON
JACOB
Konbersyon
Pinagrok

MELCHOR F. CICHON
Ay, Saeamat

WARINA SUSHIL
A. JUKUY
Maglutu
Kasanyangan ha Abu sin Buni


CARLOMAR
ARCANGEL DAOANA
Sagada

MILA G. LACHICA
Ang Pagsulat Bayi
Senyang

CRISTINO I.
INAY, SR.
Minda V. Luz
Ti Lubong a Kaikariak
Mannalon

TONY MERCADO
PEÑA
Ninu Y Ninoy
Abe, E Naka
Maglumbe

Sulsi-Sulsing Isip
Tagpi-Tagping
Paninap

Mataram a Laram

SANTIAGO
BERGANTINOS
VILLAFANIA
Sonnets from
Malagilion: Soniton
Pangasinan


CARLENE SOBRINO
BONNIVIER
Celluloid Suffering

EDGAR B. MARANAN
Cordillera Chronicle

BABOO MONDONEDO
Living High
Ode to the Benguet
Lily


CYNTHIA T. BUIZA
Out of Place

JADE A. DEL
CASTILLO
Color Me Nothing

ARIEL N. VALERIO
Huling Araw ng
Pagmamahal

JOSE GOTERA
Como Tu
Cynthia

ABIGAIL CRUZ
OLIVA
On Love, Technology
and LDR
  poems | essays | tales | portrait
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece | bibliography
books | archives | index to issues | about us |
| current issue |