home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiestalescurrent issue books Current Issue

 

Unang Lagim

Abalang-abala si Amelia sa kanyang gawain sa kusina. Sa pagsasaing. Sa paggagayat ng sibuyas, bawang, at kamatis. Sa pagtatalop ng patatas. At sa pagbubukas ng karne norte. Malapit na namang lumubog ang araw. Mayamaya pa'y darating na si Efren. Siguradong pagod sa trabaho at sa mahigit na isang oras na biyahe sa jeep mula sa Edsa hanggang Taytay. Hindi nila sukat akalain na magdalang-tao kaagad si Amelia. Hindi pa sila handang magkaroon ng anak. Wala pa silang ipon. Subali't ano ang kanilang magagawa. Nandyadyan na yan. Pinipilit nilang tanggapin ang pangyayari na maluwag sa dibdib.

Narinig n'ya ang daing ni Amelia. Isang desperadong tawag ng saklolo mula sa isang nagdadalang-tao na hindi na magkanda-ugaga sa gawaing bahay.

Abalang-abala si Amelia. Hindi n'ya napapansin na may nagmamasid sa kanya. Isang nilalang. Isang anino. Isang lagim mula sa impyerno na matagal nang nagmamasid-masid sa paligid-ligid ng Taytay. Naghihintay ng hudyat na manggagaling mula sa kung sinumang mamamayan na tatawag ng tulong sa kabilang daigdig. Panahon na. Narinig n'ya ang daing ni Amelia. Isang desperadong tawag ng saklolo mula sa isang nagdadalang-tao na hindi na magkanda-ugaga sa gawaing bahay.

Talaga namang tila wala ng katapusan ang paglalampaso, pagwawalis, paglalaba, pamamalansya, pamamalengke at ang paglulutong isinasagawa ni Amelia. At hindi lang y'on — isama na natin pati ang pananahi ng mga baby dresses na kanyang tanggap na trabaho mula sa isang kontratista para naman s'ya kumita kahit konti. Sa kabila ng pagod n'ya sa gawaing bahay at pananahi, pilit pa n'yang pasasayahin ang kanyang asawa pagdating nito mula sa trabaho; ang kanyang asawa na nitong mga huling araw ay laging mainit ang ulo at maigsi ang pasens'ya. Alam ni Amelia na puspos ang pagsisisi ni Efren sa ginawa nilang pagtatanan. Pareho silang wala pang bente anyos. Mabuti na lamang at naipasok si Efren ng kanyang ninong sa factory ng Intel.

Nakatanggap si Amelia ng isang chain letter mula kay Aleng Midring, ang makwartang negosyante na nag-e-export ng baby dresses sa America. Ang laman ng chain letter na ito ay isang dalangin kay Santa Lucy. Kapag naging taos sa puso ang paghiling ng tulong at sa pananampalataya sa Santa Lucy na ito, (ang pahiwatig ng chain letter) tiyak na magpapadala s'ya ng tulong. Mayroon s'yang isusugo upang magdala ng kasagutan sa ano mang problema.

May kumakatok sa pintuan! Mabilis at malakas ang katok. Lumundag ang kanyang puso at dinapuan s'ya ng pagkatakot. Bigla ring naglaho ang anino na parang bulang pumutok.

Abalang-abala si Amelia. May kumahol na aso. Halos nasa likod na niya ang anino! Ang isang nilalang mula sa impyerno. Biglang lumingon si Amelia! May kumakatok sa pintuan! Mabilis at malakas ang katok. Lumundag ang kanyang puso at dinapuan s'ya ng pagkatakot. Bigla ring naglaho ang anino na parang bulang pumutok. Binuksan ni Amelia ang pinto. Nakita n'ya si Efren na akay-akay ng dalawang lalaki.

"Bigla na lang bumagsak sa kalye. Nahilo yata." ang sabi ng isa.

"Dali, ihiga ninyo s'ya sa kama." ang direksyon namang binigkas ni Amelia.

"Ano ang nangyari sa akin?" ang tanong ng natauhang Efren.

"Kaibigan, bigla ka na lang natumba sa kanto. Mabuti na lamang at napadaan kami ng kasama kong si Isko. Oo nga pala, ako si Pastor Edong," ang malugod na pagpapakilala ng isang batikan sa larangan ng labanang espiritwal.

Sisimulang pasalamatan ni Efren si Pastor Edong at Isko, nang biglang nakarinig sila ng isang singhal na may kasamang malamin na ungol. Tila lumamig at bumaho ang simoy ng hangin. Kinilabutan ang mag-asawa. Medyo nanlisik naman ang mga mata ni Pastor Edong. Alam n'ya kung ano ang pinagmulan ng singhal na yaon. Nagkatinginan silang lahat.

Matagal-tagal na ring nakikibaka si Pastor Edong sa mga niluluwa ng impyerno. Mula pa nang s'ya ay magbalik loob sa Panginoong Hesus matapos ang matagal na panahon nang pagdodroga, nang pambabae at sa paraang iligal na pagpapayaman. Wawakasan na sana n'ya ang kanyang buhay sa labis na paghihirap ng konsyensya dahilan sa pag-uusig ng sariling budhi, nang biglang napansin n'ya ang kanyang lumang Bibliya na nasa ibabaw ng mesa sa tabi ng kanyang kinauupuan. Binuksan niya ang Bibliya at ito ay nahati sa aklat ni Mateo. Natuon ang kanyang paningin sa mga salitang ito ni Kristo: "Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Sa halip na wakasan n'ya ang kanyang malungkot na buhay, ito ay kanyang inialay sa Diyos. Oo, alam ni Pastor Edong kung saan nanggaling ang singhal na nagpapatayo ng balahibo sa batok nina Efren at Amelia. Dala na ito ng kanyang karanasan sa pakikibaka sa mga lagim ng impyerno.

Dahan-dahang tumayo ang pastor at lumakad patungo sa kusina. Sumunod si Isko na kakaba-kaba. Lumakas ang ihip ng hangin! Lumaganap ang dilim! Naging mas malalim at mahaba ang ginawang ungol ng anino. Lumuhod si Pastor Edong at s'ya'y mataimtim na nagdasal. Lumantad ang anino! Itinaas ang mga kamay at nagpakita ng kanyang mahahaba't matatalas na kuko! Patuloy sa panalangin ang lingkod ng Diyos.

Isa-isang napako ang kanilang mga mata sa chain letter na dahan-dahang nahuhulog mula sa mesa aalon-along pababa sa sahig.

Si Isko naman ay malapit na sanang kumaripas ng takbo nang biglang nagkaroon ng tapang ang madalas na nagbibida-bidahan. Sumama sa pananalangin si Isko. Umakmang dadagit ang demonyo! Isang kisapmata! May liwanag na pumagitan sa mga nagdarasal at sa lagim! Sumigaw ang anino! Napakalakas na hiyaw . . . na pahina . . . nang pahina . . . hanggang sa tuluyang nawala. Nabuhayan ng loob si Efren. Binuksan n'ya ang ilaw. Pansamantalang katahimikan. Isa-isang napako ang kanilang mga mata sa chain letter na dahan-dahang nahuhulog mula sa mesa aalon-along pababa sa sahig. Pinulot ni Amelia ito at ibinigay kay Pastor Edong.

"Maupo muna po kayo." ang paanyaya ni Amelia.

"Salamat." Ang tugod naman ng matagumpay na alagad ni Kristo. "Nais ko sanang pag-usapan natin ang tungkol sa nilalaman ng chain letter na ito." ang kanyang patuloy.

"Opo, handa po kaming makinig." Ang pasiya ni Efren.

Sa kasalukuyan, patuloy na bumibisita si Pastor Edong sa mag-asawa. Malusog na lalaki ang naging anak nina Amelia at Efren. Masaya nilang hinaharap ang mga pagsubok ng maka-Diyos na buhay at nilalasap ang mga biyayang kaloob nito.

Ito ang payo ni Pastor Edong: Kapag tumanggap kayo ng chain letter, punitin kaagad ito at itapon. Huwag nang basahin pa. At kung hindi susunod sa kanyang payo? LAGIM!

© Conrad Tolosa, Jr.

back to toptop | about the authorpowered by
FreeFind
  poems | essays | short stories | tales
from the editor's laptop | welcome reader
books | archives | index to issues | about us
| current issue |